راهنمای نصب اتصالات Q-Fusion

2- عمق جاگذاری لوله در اتصال را نشانه گذاری کنید.

1- لوله را تمیز کرده و انتهای آنرا بصورت گونیا برش دهید.

4- با ماده مخصوص سطح لوله و داخل اتصال را تمیز کنید.

3- سر لوله تا محل نشانه گذاری را با اسکرپر تراش بدهید.

6- بوسیله گیره مخصوص لوله ها و اتصال را ثابت نگهدارید.

5- لوله ها و اتصال را تا انتها جا بزنید.

8- بوسیله اسکنر دستگاه جوش، بارکد روی اتصال را اسکن کنید تا عملیات جوش توسط دستگاه به صورت اتوماتیک انجام شود.

توجه: تا پایان زمان خنک کاری گیره را باز نکنید و باعث حرکت لوله و اتصال نشوید.

7- سیمهای دستگاه جوش را به اتصال وصل کنید.